Tjänster

Thorsell konstruktion AB arbetar med projektering (konstruktion) för ny-, till- och ombyggnad i stora och små projekt.

Dimensionering

En stor del av konstruktionsarbete består i att bestämma vilka dimensioner som krävs för att konstruktionen skall hålla samman dvs. taket inte ska rasa in, golvet falla ner eller fasaden blåsa bort vid storm etc. Vi kan hjälpa till med att beräkna dimensioner bärande delar i konstruktioner. I byggnader dimensionerar vi framförallt balkar, pelare och fackverk men även mycket annat.


Konstruktion

Att konstruera en byggnad går i princip ut på att sätta samman material, och till en viss det komponenter, på ett sådant sätt att den nya byggnaden, eller byggdelen, på bästa sätt uppfyller de krav som ställs på den. Krav från beställaren, lagen och samhället i övrigt, som spänner från inre och yttre estetik via hållfasthet till avgaser och utsläpp, sund inomhusmiljö till tillgänglighet och säkerhet för sotaren vid sotning etc.

Att konstruera och projektera byggnader, eller delar av byggnader, är det vi arbetar med en stor del av vår tid.


Kontrollansvar

Flera medarbetare på företaget är certifierade kontrollansvariga enl PBL (KA) och åtar sig uppdrag som sådana. För att vi ska åta oss ett uppdrag som KA så skall det finnas en vilja att bygga ett bra hus hos alla inblandade, byggherre och entreprenörer. Vi ser inte den kontrollansvariges roll som ett nödvändigt ont utan som byggherrens medhjälpare som gemensamt med byggherren skall arbeta för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.


Konsultation

Har du frågor kring byggnader men inget projekt på gång, vill du ha någon med gedigen kunskap inom byggvetenskap? Vi ställer gärna upp som bollplank och diskussionspartners. Ingenting är för litet och trivialt men skulle det bli för stort eller skulle vi sakna den efterfrågade kunskapen så kan vi ta reda på själva eller hänvisa dig vidare till någon som kan.


Utredningar

Har du, eller ni, fått konstiga sprickor i fasaden, har det börjat mögla på väggarna i källaren där det aldrig möglat förut eller något annat konstigt som möjligen kan ha med byggnaden att göra? Vid sådana tillfällen behövs någon som förstår hur en byggnad och dess tekniska utrustning fungerar, inte bara den individuella delen, utan hur systemen interagerar med varandra och hur yttre betingelser såsom klimat, växtlighet och grundvatten kan påverka. Vi tar gärna på oss att utreda åt er. I USA som en av våra medarbetare har erfarenhet ifrån kallas det för Building Forensics.


Projekteringsledning

Finns det ett byggprojekt på horisonten men kunskapen, tiden eller orken saknas att leda projektet fram till byggstart så kan vi hjälpa till. Antingen som din enda kontakt, då vi tar alla nödvändiga kontakter åt dig, eller tillsammans med dig i en delad projektledarroll. Du bestämmer hur mycket hjälp du vill ha.


Övrigt

I övrigt har vi varit inblandade i en stor mängd olika typer av projekt, här är några ytterligare exempel:

•Fast angöring av skepp för användning som restaurang och vandrarhem i Stockholm

•Inredning av råvind för användning som bostäder

•Dimensionering av lyftok i stål

•Test och utvärdering av ventilationsaggregat med återvinning kopplat mot mark och solfångare

•Uppritning av ett kombinerat vind och vågkraftverk.Att komma igång...

Bästa sättet att komma i kontakt med oss är att ringa kontoret på telefon 08-774 07 20

eller skicka email till  projekt@thorsellab.se

 

Copyright © Thorsell Konstruktion AB                                                                                      Fågelviksvägen 18-20   •  145 53 Norsborg   •  Tlf: 08 774 07 20   •  Email: projekt@thorsellab.se